×

Hướng Dẫn Viết Chữ Trực Tiếp Vào Flash

Hướng Dẫn Viết Chữ Trực Tiếp Vào Flash
Hướng dẫn các bạn cách viết chữ trực tiếp vào Flash nhé :
- Vào viết blog---> viết bài mới . Sau đó tích vào nút HTML:
Tiếp theo copy code sau và paste vào khung bài viết đã tích nút HTML ở trên:

<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess="never"  src="https://b4d5bbfe-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/flashdautocrazy/dautocrazy.blog-Flashloader.swf?file=Thay Link flash vào đây?go=Nội dung entry bạn muốn viết" width="500" height="375" wmode="transparent"></embed>
Tùy chỉnh : Bạn hãy viết những gì bạn muốn vào chỗ "Nội dung entry bạn muốn viết", sau đó copy code đó paste vào khung bài viết bên HTML

- Thay Link flash vào đây : bạn chọn lấy một flash chèn entry thật đẹp, sau đó thay vào dòng Thay Link flash vào đây ở code trên
- Nội dung entry bạn muốn viết : Bạn hãy viết những gì bạn muốn vào chỗ "Nội dung entry bạn muốn viết", sau đó copy code đó paste vào khung bài viết bên HTML

+ Một số flash làm nền để viết entry :
http://img5.imageshack.us/img5/3554/128.swf
http://img199.imageshack.us/img199/1638/125.swf
http://img21.imageshack.us/img21/1265/1251.swf
http://img246.imageshack.us/img246/673/1213.swf
http://img686.imageshack.us/img686/3918/1212.swf
http://img8.imageshack.us/img8/3750/11291.swf
http://img25.imageshack.us/img25/4871/1129.swf
http://img510.imageshack.us/img510/6449/11254.swf
http://img130.imageshack.us/img130/4791/1125.swf
http://img509.imageshack.us/img509/516/11261.swf
http://img137.imageshack.us/img137/4494/11262.swf
http://img509.imageshack.us/img509/3908/1122.swf
http://img69.imageshack.us/img69/5717/11221.swf
http://img692.imageshack.us/img692/1196/1119.swf
http://img442.imageshack.us/img442/7222/11191.swf
http://img30.imageshack.us/img30/5478/11192.swf
http://img264.imageshack.us/img264/4830/11193.swf
http://img265.imageshack.us/img265/9789/11142.swf
http://img237.imageshack.us/img237/1619/11143.swf
http://img30.imageshack.us/img30/2462/1113.swf
http://img132.imageshack.us/img132/1593/11141.swf
http://img256.imageshack.us/img256/3246/114.swf
http://img27.imageshack.us/img27/5421/1041.swf
http://img11.imageshack.us/img11/4643/1030.swf
http://img11.imageshack.us/img11/6682/10301.swf
http://img27.imageshack.us/img27/3217/1026.swf
http://img25.imageshack.us/img25/1116/1024.swf
http://img20.imageshack.us/img20/7031/10241.swf
http://img194.imageshack.us/img194/6150/f0519.swf
http://img18.imageshack.us/img18/197/f0330.swf
http://img20.imageshack.us/img20/5518/la41.swf
http://img197.imageshack.us/img197/3193/la39.swf
http://img27.imageshack.us/img27/9131/la37.swf
http://img406.imageshack.us/img406/4089/la30.swf
http://img24.imageshack.us/img24/7267/f0352.swf
http://img25.imageshack.us/img25/540/f0316.swf
http://img246.imageshack.us/img246/5906/f0388.swf
http://img246.imageshack.us/img246/1518/f0486.swf
http://img79.imageshack.us/img79/8030/f0521.swf
http://img99.imageshack.us/img99/1203/f0528.swf
http://img508.imageshack.us/img508/2545/f0531.swf
http://img80.imageshack.us/img80/6784/f0530.swf
http://img395.imageshack.us/img395/6690/1015.swf
http://img337.imageshack.us/img337/2178/10151.swf
http://img32.imageshack.us/img32/6118/1011.swf
http://img32.imageshack.us/img32/9230/10111.swf
http://img62.imageshack.us/img62/5614/108.swf
http://img117.imageshack.us/img117/1889/1081.swf
http://img194.imageshack.us/img194/7485/102.swf
http://img98.imageshack.us/img98/959/1021.swf
http://img9.imageshack.us/img9/7002/9271.swf
http://img62.imageshack.us/img62/9809/9273.swf
http://img16.imageshack.us/img16/1602/9274.swf
http://img15.imageshack.us/img15/3282/9272.swf
http://img402.imageshack.us/img402/9963/40482705.swf
http://img168.imageshack.us/img168/7572/911.swf
http://img297.imageshack.us/img297/9995/912.swf
http://img524.imageshack.us/img524/1092/913.swf
http://img44.imageshack.us/img44/4854/914.swf
http://img164.imageshack.us/img164/3751/827.swf
http://img294.imageshack.us/img294/7564/555.swf
http://img441.imageshack.us/img441/3647/65329369.swf
http://img151.imageshack.us/img151/6126/891.swf
http://img34.imageshack.us/img34/7020/8155.swf
http://img263.imageshack.us/img263/4281/8154.swf
http://img529.imageshack.us/img529/281/8153.swf
http://img9.imageshack.us/img9/6343/8152d.swf
http://img216.imageshack.us/img216/4356/8151.swf
http://img33.imageshack.us/img33/2218/815.swf
http://img39.imageshack.us/img39/2218/815.swf
http://img29.imageshack.us/img29/4279/89111.swf
http://img188.imageshack.us/img188/2820/8911.swf
http://img212.imageshack.us/img212/3326/74545333.swf
http://img196.imageshack.us/img196/6993/811.swf
http://img17.imageshack.us/img17/676/731.swf
http://img80.imageshack.us/img80/8928/7311.swf
http://img204.imageshack.us/img204/4061/7293.swf
http://img253.imageshack.us/img253/5539/72911.swf
http://img204.imageshack.us/img204/3856/72922.swf
http://img35.imageshack.us/img35/8457/718.swf
http://img199.imageshack.us/img199/3548/7181.swf
http://img217.imageshack.us/img217/1386/713i.swf
http://img43.imageshack.us/img43/5682/7131.swf
http://img190.imageshack.us/img190/1378/7132.swf
http://img190.imageshack.us/img190/5629/7133.swf
http://img187.imageshack.us/img187/7206/7134.swf
http://img170.imageshack.us/img170/1079/71302.swf
http://img263.imageshack.us/img263/3921/714.swf
http://img401.imageshack.us/img401/3736/7141.swf
http://img401.imageshack.us/img401/759/7142.swf
http://img190.imageshack.us/img190/355/7101.swf
http://img509.imageshack.us/img509/9528/710.swf
http://img23.imageshack.us/img23/1260/79567552.swf
http://img23.imageshack.us/img23/3077/791n.swf
http://img38.imageshack.us/img38/9670/772.swf
http://img31.imageshack.us/img31/8299/f0517.swf
http://img36.imageshack.us/img36/7163/46170820.swf
http://img43.imageshack.us/img43/2050/771.swf
http://img11.imageshack.us/img11/1594/774.swf
http://img38.imageshack.us/img38/1784/773.swf
http://img398.imageshack.us/img398/2558/64387200.swf
http://img146.imageshack.us/img146/1372/15409057.swf
http://img161.imageshack.us/img161/2830/741.swf
http://img193.imageshack.us/img193/5984/722.swf
http://img193.imageshack.us/img193/2772/723.swf
http://img9.imageshack.us/img9/1271/724.swf
http://img32.imageshack.us/img32/3552/661.swf
http://img188.imageshack.us/img188/1567/663.swf
http://img194.imageshack.us/img194/126/664.swf
http://img512.imageshack.us/img512/42/90232057.swf
http://img194.imageshack.us/img194/2945/621.swf
http://img37.imageshack.us/img37/7307/5284.swf
http://img37.imageshack.us/img37/1651/5283.swf
http://img20.imageshack.us/img20/9492/5281.swf
http://img12.imageshack.us/img12/9353/5282.swf
http://img11.imageshack.us/img11/3467/3201g.swf
http://img5.imageshack.us/img5/3246/3202.swf
http://img16.imageshack.us/img16/2065/3203.swf
http://img21.imageshack.us/img21/1125/3205.swf
http://img12.imageshack.us/img12/7820/3204.swf
http://img23.imageshack.us/img23/4735/348m.swf
http://img9.imageshack.us/img9/1301/363.swf
http://img9.imageshack.us/img9/2412/362.swf
http://img228.imageshack.us/img228/4995/361.swf
http://img25.imageshack.us/img25/2772/vnfdlv713.swf
http://img101.imageshack.us/img101/552/54206045.swf
http://img301.imageshack.us/img301/2158/351.swf
http://img301.imageshack.us/img301/995/352.swf
http://img50.imageshack.us/img50/6355/353.swf
http://img18.imageshack.us/img18/2222/movie116.swf
http://img165.imageshack.us/img165/7072/322k.swf
http://img356.imageshack.us/img356/2899/324.swf
http://img223.imageshack.us/img223/7596/323.swf
http://img356.imageshack.us/img356/7900/325.swf
http://img509.imageshack.us/img509/516/11261.swf
http://img509.imageshack.us/img509/3908/1122.swf
http://img69.imageshack.us/img69/5717/11221.swf
http://img692.imageshack.us/img692/1196/1119.swf
http://img442.imageshack.us/img442/7222/11191.swf
http://img265.imageshack.us/img265/9789/11142.swf
http://img237.imageshack.us/img237/1619/11143.swf
http://img193.imageshack.us/img193/5984/722.swf
http://img193.imageshack.us/img193/2772/723.swf
http://img9.imageshack.us/img9/1271/724.swf
http://img146.imageshack.us/img146/1372/15409057.swf
http://img80.imageshack.us/img80/8928/7311.swf
http://img259.imageshack.us/img259/8828/yuan071701y.swf
http://img401.imageshack.us/img401/759/7142.swf
http://img398.imageshack.us/img398/2558/64387200.swf
http://img161.imageshack.us/img161/2830/741.swf
http://img29.imageshack.us/img29/4279/89111.swf
http://img44.imageshack.us/img44/3383/fine1j.swf
http://img91.imageshack.us/img91/4373/fine4x.swf
http://img212.imageshack.us/img212/3326/74545333.swf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ads in post custom

Ads in post custom1

Ads in post custom2

Ads in post custom3