Tiện Ích Nhãn Dạng Mây Cho Blogspot

Tiện Ích Nhãn Dạng Mây Cho Blogspot
Hôm nay tôi có một kịch bản hoàn toàn mới có thể  rất dễ dàng để thêm vào blog của bạn. Bạn cũng có một số tùy chọn như chiều rộng, chiều cao, màu sắc và tốc độ.
XEM THỬ

DEMO

Cách tiến hành:
Vào Bố cục chọn thêm một tiện ích HTM/Javascript và đặt ở chỗ tùy thích dán đoạn code sau vào rồi save lại

Code:

<div id="cbFlashContent">
<p style="text-align:center;">Đang tải...</p>
</div>
<script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/
var cbFlashLabelSettings = {
blogurl: "http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com",
color: "000044",
hoverColor: "FF3300",
backgroundColor: "FFFFFF",
size: 6,
speed: 100,
width: 300,
height: 300,
transparency: true
};/*]]>*/</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function generatelabels(a){var b='',cbtags=new Array('<tags>'),cbCat=a.feed.category;for(i=0;i<cbCat.length;i++){cbtags.push('<a href="'+cbFlashLabelSettings.blogurl+'/search/label/'+cbCat[i].term+'/" style="'+cbFlashLabelSettings.size+'">'+cbCat[i].term+'</a>')}cbtags.push('</tags>');b=encodeURIComponent(cbtags.join(''));var c={};c.tcolor='0x'+cbFlashLabelSettings.color;c.hicolor='0x'+cbFlashLabelSettings.hoverColor;c.mode='tags';c.distr='true';c.tspeed=cbFlashLabelSettings.speed;c.tagcloud=b;var d={};if(cbFlashLabelSettings.transparency){d.wmode='transparent'}d.bgcolor='#'+cbFlashLabelSettings.backgroundColor;d.allowscriptaccess='always';var e={};e.id='cbFlashLabels';swfobject.embedSWF('https://b4d5bbfe-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/flashdautocrazy/tagcloud.swf','cbFlashContent',cbFlashLabelSettings.width,cbFlashLabelSettings.height,'9.0.0','https://b4d5bbfe-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/flashdautocrazy/expressInstall.swf',c,d,e)}(function(){var a=document.getElementsByTagName('head')[0];var b=document.createElement('script');b.type='text/javascript';b.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/swfobject/2.2/swfobject.js';a.appendChild(b);var c=document.getElementById('cbFlashContent');if(c===null){document.write('<div id=\'cbFlashContent\'>
</div>
')}var d=document.createElement('script');d.type='text/javascript';d.src=cbFlashLabelSettings.blogurl+'/feeds/posts/summary?alt=json&callback=generatelabels&max-results=1';a.appendChild(d)})();
//]]>
</script>


Thay thế:http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com thành URL blog của bạn.

Chúc thành công!
Thủ thuật blogspot - Tdb Blogspot
Facebook Comments
Blogger Comments