×

Chèn quảng cáo giữa bài viết tùy chỉnh vị trí cho blogspot

Chèn quảng cáo vào trong bài viết đối với blogspot là vấn đề quan tâm của nhiều người.Chèn sao cho tối ưu, phù hợp vị trí là điều nhiều người mong muốn.Việc chèn được nhiều quảng cáo vào trong bài viết ở các vị trí chỉ định trước là điều không hề đơn giản.

Dưới đây là phần hướng dẫn cài đặt nhiều quảng cáo vào trong bài viết có thể tùy chỉnh vị trí các quảng cáo theo ý muốn căn theo những lần xuống dòng của bài viết.
Bước 1 Thêm CSS
.atdbg-tdbget0 .widget,.atdbg-tdbget1 .widget,.atdbg-tdbget2 .widget,.atdbg-tdbget3 .widget,.atdbg-tdbget0 .widget-content,.atdbg-tdbget1 .widget-content,.atdbg-tdbget2 .widget-content,.atdbg-tdbget3 .widget-content{margin:0 !important;padding 0}
.atdbg-tdbget0 h2,.atdbg-tdbget1 h2,.atdbg-tdbget2 h2,.atdbg-tdbget3 h2{display:none}
#coke-atdbg-tdbget0 ins,#coke-atdbg-tdbget1 ins,#coke-atdbg-tdbget2 ins,#coke-atdbg-tdbget3 ins{margin:20px 0}
.post-body #coke-atdbg-tdbget0,.post-body #coke-atdbg-tdbget1,.post-body #coke-atdbg-tdbget2,.post-body #coke-atdbg-tdbget3{text-align:center;display:block}
Bước 2 Thêm Tiện ích.Thêm vào ngay sau thẻ đóng </b:section> của phần main
như hình
Chèn quảng cáo giữa bài viết tùy chỉnh vị trí cho blogspot
<b:section class='atdbg-tdbget0' id='atdbg-tdbget0' maxwidgets='1' showaddelement='yes'>
       <b:widget id='HTML996' locked='true' title='Ads in post custom' type='HTML' version='1'>
        <b:widget-settings>
         <b:widget-setting name='content'/>
        </b:widget-settings>
        <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:blog.pageType in {&quot;item&quot;}'>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
 <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
   <div id='coke-atdbg-tdbget0'>
 <data:content/>
 </div>
  </div>
  </b:if>
  
  </b:includable>
       </b:widget>
      </b:section> 
 <b:section class='atdbg-tdbget1' id='atdbg-tdbget1' maxwidgets='1' showaddelement='yes'>
   <b:widget id='HTML997' locked='true' title='Ads in post custom-1' type='HTML' version='1'>
    <b:widget-settings>
     <b:widget-setting name='content'/>
    </b:widget-settings>
    <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:blog.pageType in {&quot;item&quot;}'>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
 <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
   <div id='coke-atdbg-tdbget1'>
 <data:content/>
 </div>
  </div>
  </b:if>
  </b:includable>
   </b:widget>
  </b:section>
 <b:section class='atdbg-tdbget2' id='atdbg-tdbget2' maxwidgets='1' showaddelement='yes'>
  <b:widget id='HTML998' locked='true' title='Ads in post custom-2' type='HTML' version='1'>
   <b:widget-settings>
    <b:widget-setting name='content'/>
   </b:widget-settings>
   <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:blog.pageType in {&quot;item&quot;}'>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
 <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
   <div id='coke-atdbg-tdbget2'>
 <data:content/>
 </div>
  </div>
  </b:if>
  </b:includable>
  </b:widget>
 </b:section>
 <b:section class='atdbg-tdbget3' id='atdbg-tdbget3' maxwidgets='1' showaddelement='yes'>
  <b:widget id='HTML999' locked='true' title='Ads in post custom-3' type='HTML' version='1'>
   <b:widget-settings>
    <b:widget-setting name='content'/>
   </b:widget-settings>
   <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:blog.pageType in {&quot;item&quot;}'>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
 <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
   <div id='coke-atdbg-tdbget3'>
 <data:content/>
 </div>
  </div>
  </b:if>
  
  </b:includable>
  </b:widget>
 </b:section>
Lưu ý: Không được xóa tiêu đề tiện ích.
Bước 3 Thêm javascript vào trước thẻ đóng </body>
<b:if cond='data:blog.pageType in {&quot;item&quot;}'>
<script type='text/javascript'>
function insertAfter(addition, konten) {
  var parent = konten.parentNode;
  if (parent.lastChild == konten) {
    parent.appendChild(addition);
  } else {
    parent.insertBefore(addition, konten.nextSibling);
  }
}
function insertAbove(addition, konten) {
  var parent = konten.parentNode;
 parent.insertBefore(addition, konten);
}
function insertBellow(addition) {
  var parent = konten;
 parent.appendChild(addition);
}
var atdbg0 = document.getElementById(&quot;coke-atdbg-tdbget0&quot;);
var atdbg1 = document.getElementById(&quot;coke-atdbg-tdbget1&quot;);
var atdbg2 = document.getElementById(&quot;coke-atdbg-tdbget2&quot;);
var atdbg3 = document.getElementById(&quot;coke-atdbg-tdbget3&quot;);
var konten = document.getElementById(&quot;body-post-it&quot;);
var lokasi = konten.getElementsByTagName(&quot;br&quot;);
if (lokasi.length &gt; 0) {
 insertAbove(atdbg0,konten); 
 insertBellow(atdbg3);
} 
if (lokasi.length &gt; 3) {
  insertAfter(atdbg1,lokasi[3]);
} 
else {
 atdbg1.innerHTML = &quot;&quot;;
}
if (lokasi.length &gt; 10) {
  insertAfter(atdbg2,lokasi[10]);
} 
else {
 atdbg2.innerHTML = &quot;&quot;;
}
</script>
</b:if>
Ở đây mặc định atdbg0 và atdbg3 là một ở trên đầu và một ở cuối cùng bài biết, còn lại atdbg1 và atdbg2 là 2 cái nằm ở giữa bài viết có thể căn chỉnh theo lần xuống dòng <br/> của bài viết bằng cách căn các giá trị 3 và 10 theo ý thích.
Ví dụ 3 là quảng cáo sẽ xuất hiện tại vị trí xuống dòng lần thứ 3.
Bước 4
Để code hoạt động được bạn cần thay
<data:post.body/>
Thành
<div id='body-post-it'>
<data:post.body/>
</div>
Bước 5
Bạn chỉ việc vào bố cục tìm các tiện ích sau đó dán code quảng cáo vào rồi lưu lại.
Lưu ý
Có thể kết hợp bài này và bài
Cài đặt bài viết liên quan trong bài viết tùy chỉnh vị trí cho blogspot
Với việc gộp 2 đoạn javascript lại với nhau để có 2 in 1

NHẬN XÉT BLOGGER

Không có nhận xét nào :

Ads in post custom

Ads in post custom1

Ads in post custom2

Ads in post custom3